Archief van
Tag: advent

KERSTENGELEN 2022

KERSTENGELEN 2022

U weet het toch nog. Het Kerstengelenvliegseizoen. Iedereen kan mee doen door of mee te vliegen of een bezorgadres (met motivatie en achtergrond) op de geven,

Vanaf nu tot 19 november kunt u zich opgeven als Kerstengel of een bezorgadres opgeven;

21 november worden de Kerstengelen aan de bezorgadressen gekoppeld en vanaf 23 november kunnen de Kerstengelen hun bezorgadres(sen) verwachten.

Het vliegseizoen start in de week van 27 november na de Eerste Advent.

U kunt uw opgave doen bij Corine Hoek, Leo Roosjen of via de website van onze Kerstengelen.

U vliegt toch ook mee!

Kerstengelen gaan weer vliegen

Kerstengelen gaan weer vliegen

Ja, ze gaan weer vliegen!.
Waar ik het over heb?  De KERSTENGELEN.

Het vliegseizoen dit jaar begint eind november en loopt uiteraard ook dit jaar weer tot Kerst.

O, u weet nog niet waar het over gaat. Vandaar toch nog even de spelregels. We zoeken Kerstengelen. Dat zijn mensen die bereid zijn om de vier weken voor Kerst bij mensen, die een steuntje in de rug nodig hebben wekelijks, anoniem, een klein presentje door de brievenbus gooien of aan de deurknop hangen. Een klein presentje in de vorm van een gedicht, een Kerstverhaal, een kaarsje of iets dergelijks. Gewoon een teken(tje) dat ze niet vergeten zijn. Verder zijn we op zoek naar namen van mensen, die juist in deze tijd een steuntje in de rug nodig hebben. U mag die bezoekadressen voor de Kerstengelen aanleveren. Wat we van een bezoekadres nodig hebben is uiteraard het adres en de naam maar ook een korte motivatie waarom iemand in aanmerking komt voor het wekelijks bezoek van een Kerstengel.

Uiteraard wordt zeer terughoudend om gegaan met de gegevens, die het Engelenbureau toe gestuurd krijgt. Een Kerstengel krijgt alleen die informatie, die noodzakelijk is voor zijn of haar taak. Op de website proberen we u op de hoogte te houden van het wel en wee van het Kerstengelenproject Katwijk. De website is: www.kerstengelenkatwijk.nl. De opgaven kunnen worden gedaan tot 19 november. Dan is er voor ons tijd om goede matches te maken tussen de Kerstengelen en de bezorgadressen.

Hoe u zich als Kerstengel kunt opgeven of een adres kunt aanleveren om bezocht te worden door een Kerstengel.
Per mail : info@kerstengelenkatwijk.nl,
via de website www.kerstengelenkatwijk.nl of
doorbellen naar 0638 293 277 (een privé-nummer van het Kerstengelenbureau)

Overigens wist u dat Kerstengel zijn heel leuk en spannend is. Nog nooit Kerstengel geweest? Ga het avontuur aan!

EEN KERSTENGEL STELT ZICH VOOR

EEN KERSTENGEL STELT ZICH VOOR

Hoi, ik ben een van de engelen. Ik heb een bijzondere naam: Kerstengel. En nu denkt u zeker, dat ik een bijzondere engel ben, maar niets is minder waar. KERST zijn mijn voorletters:

K staat voor Komt en de

E voor Evangelie. Waar zou de

R voor staan. U raadde verkeerd: Revolutie. De

S staat voor Samen. Als laatste de

T voor (alle) Tijd.

 

En mijn roepnaam? Willem

Kom Evangelie Revolutie Samen Tijden. Ja, ongebruikelijke voornamen, maar met elkaar ben ik er blij mee. In mij is door die namen veel verenigt: Komt allen te samen om met elkaar het Evangelie te ontdekken. Om vanuit dat Evangelie Revolutionair in de wereld te staan zoals Jezsus dat deed. Hij keerde dingen om, zoals Hij dat uitsprak in zijn Bergrede. Om Samen sterk te staan in Zijn liefde. Liefde en geen macht. Een heel andere manier om in de wereld te staan dan men gewoon was. Het was en is omdenken, Want het betekent, dat je ook je vijanden lief moet hebben… Om dat te leren, dat omdenken onder de knie te krijgen, heb je veel Tijd  nodig. Misschien wel ons hele leven om daar iets van te begrijpen en in ons leven iets van waar te maken.

Tja, ik ben dus KERSTengel. Ik neem u mee op trainingskamp. Slechts voor een korte periode. Namelijk tijdens de Adventsweken om vast in te trainen op mijn voorletters: KERST. Nee, ik ben niet zo’n buldog als de bondscoach van Oranje. Ik neem u niet mee naar Huis ter Duin. Van mij mag u lekker thuis blijven en u zelf blijven, als u maar de rest van de weken van het Kerkelijk jaar niet vergeet, wat u als kerstengel deed.

Overigens  mocht  u het vergeten tijdens de rest van het jaar. Geen nood, volgend jaar krijgt u weer een herkansing, want dan hebben we weer vier weken Trainingskamp!

Advent

Advent

Advent

Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen
Een goede tijd van bezinning en inkeer
Vol verwachting uitzien naar de Heer
Die al onze schuld heeft weggenomen.

Advent, licht zien in de duisternis
De blijde komst van onze Heiland
Redder der wereld, Gods afgezant
Advent, toe leven naar Kerstmis.

Advent, tijd van geloven en hopen
Gods beloften zullen worden vervuld
Aan een wereld, verloren in schuld
De hemelpoort gaat wagenwijd open.

Advent, wachten op het grote wonder
Dat straks op deez’ aard gebeuren zal
Tot heil en vree, voor ’t groot heelal
Oh, Vredevorst, dank voor dit wonder.

 

 

Een collega

Een collega

EEN COLLEGA.

Hoi kerstengelen! En uiteraard alle anderen die deze site bezoeken. Laat ik me even aan jullie voorstellen. Ik ben namelijk een collega van jullie. Alleen heb ik een fulltime baan als engel. Vandaar dat ik jullie wat meer vertellen wil over mijn werk als engel.

Ik doe dit werk al heel lang. Eigenlijk van eeuwigheid tot eeuwigheid. Probeer maar niet dat raadsel van tijd te ontwarren, want daar doe ik ook al een aantal eeuwen over. Soms moet je dingen niet willen weten, maar gewoon aannemen. Ik weet het, dat is voor de hedendaagse mens een opgaaf…

Zoals gezegd ik doe dit werk van engel al heel lang. Ik ben zeker niet de belangrijkste. Dat zijn mijn collega’s de aartsengelen. Maar die moeten soms ook heel lang weg. Dan krijgen ze opdrachten om naar de aarde te gaan. Ik ben daar overigens ook een paar keer persoonlijk geweest. Laat ik jullie niet langer ophouden met algemeenheden maar gewoon maar een paar verhalen vertellen.

Een van de treurigste dingen, die ik mee maakte is al lang geleden. Jullie noemen dat de zondeval. Ik was daar ook bij betrokken en heb gezien hoeveel verdriet dat God deed. Daarna heeft Hij alles in het werk gesteld om weer jullie mensen met Hem te verzoenen. Maar daar is heel veel tijd mee gemoeid geweest en heeft Hem zijn eigen vlees en bloed gekost. Ik was bij toerbeurt een van de cherubs, mooi woord voor engel, die ten oosten van de hof van Eden de weg tot de boom des levens moesten bewaken en de mens weghouden. Treurig werk, want je kon zien hoeveel pijn dat God deed om ons bij toerbeurt dat werk op te dragen.

Ons werk lijkt soms heel verdrietig. Bijvoorbeeld die missie van een paar collega’s die Lot moesten vertellen, dat hij moest vluchten en huis en haard moest achterlaten. Ja, dat lijkt verdrietig, maar voor Lot en zijn hele gezin ten leven kunnen voeren.

Soms is het ook wel eens de vraag of wij het zijn of dat het een droom is. Beelden zijn soms te wonderlijk om echt te lijken. Maar als ik goed voel, dat voel ik nog mijn spieren van toen ik op die ladder op en neer moest gaan toen Jacob op de plek leek te slapen, die hij later Bethel zou noemen.

Zo kwamen we vaker op aarde, maar er waren ook perioden, dat jullie zo lelijk deden dat God zich nauwelijks met Zijn Schepping leek te bemoeien. Maar opeens kregen we het druk. Een van mijn collega’s moest naar Zacharias, een priester, gaan om hem en zijn vrouw, op hoge leeftijd, de geboorte van een zoon aan te kondigen. Engel Gabriel moest kort daarop naar een meisje, dat Maria heette, om haar te vertellen, dat zij de moeder van Gods Zoon zou worden.

Dat gaf niet alleen consternatie op aarde, maar ook bij ons in de hemel. Wij moesten ook afscheid nemen van de geliefde Zoon van God. God en Jezus leken niet treurig, want het paste in Hun heilsplan met Hun schepping. Maar ik kon toch wel eens zien hoe liefdevol God naar zijn Zoon keek nu Hij zich voorbereide voor een van Zijn zwaarste opgeven. Ik volgde het allemaal op afstand. Op een moment na. Want ik mocht meezingen in het wonderkoor in de nacht, die jullie nu Kerstnacht noemen. Het was bijna nog mooier dan zingen in de hemel. Het zien hoe die rauwe en bonkige herders met ons gezang raakten en hen naar Gods Zoon mochten verwijzen. Daarna mochten we nog wel eens bij Jezus op bezoek. Ik jammer genoeg niet.

Maar een mooie dag voor mij was die Paasmorgen, toen ik hem eerst in Zijn hemelsgewaad mocht helpen en klaar mocht staan om de vrouwen, die bij het graf kwamen de heilsgeschiedenis van Zijn overwinning op de dood te verklaren. Of ze het grootse ervan begrepen hebben? Ik denk het niet.

Zoals jullie vermoedelijk niet kunnen doorvoelen hoe heerlijk het is om engel te zijn. Maar jullie mogen gedurende vier weken even trainen en merken hoe bijzonder het is om mooie dingen doen voor anderen. Heel veel succes!

 

Adieu,

Een hemelse collega

 

Engelenwerk

Engelenwerk

Engelenwerk

 

We komen in de Bijbel op verschillende plaatsen engelen tegen. Boodschappers van God. Vaak heilbrengers of zou dat door Lot dat destijds anders gezien hebben? Toch door die engelen kon Lot met zijn familie overleven…

Vaak kennen we de namen van engelen in de Bijbel niet. Ook werd hun werk niet aan de grote klok gehangen. Hun boodschap was alleen bestemd voor degenen aan wie deze gericht was. Zelfs de engelen in de Kerstnacht boodschapten en zongen alleen voor de herders in het veld. Aan de inwoners van Bethlehem ging dit concert voorbij. Maar het moet zo mooi en indrukwekkend zijn geweest, dat de herders er, aan wie het maar horen wilde, over vertelden…

Zo gaat het ook in het Kerstengelenproject in zijn werk. De kerstengelen werken zoveel mogelijk in de anonimiteit. Wat is er juist niet mooier om mensen steeds weer verrast te laten staan, terwijl ze eigenlijk niet weten door wie. Laat de rechterhand niet weten wat de linker doet. Maakt het werk voor de kerstengel uit wat spannender en uitdagender.

Natuurlijk mogen mensen aangeven, dat ze liever niets vanuit het Kerstengelenproject ontvangen. Vandaar dat u, als u vrijwilliger van het Kerstengelenproject wordt, en daarmee bevorderd wordt tot kerstengel, van ons een pakketje krijgt bestaande uit:

  • Adres van degene, met de reden waarom, aan iemand in het kader van het Kerstengelenproject Katwijk aandacht geschonken wordt;
  • 4 kaartjes om wekelijks even bij het pakketje te stoppen en
  • een terugtreedkaartje, waarin iemand kan aangeven niet deel te willen blijven uitmaken van het project.

Alleen de organisatie kent alle kerstengelen en alle adressen, die aan de kersengelen zijn uitgegeven. We gaan daar omzichtig mee om. Ook aartsengelen dienen zorgvuldigheid te betrachten. Fouten zijn in het gehele project niet uit te sluiten, daarom zijn het ook eigenlijk  aardsengelen en geen aartsengelen.